Lại Mạnh Quyết

Bộ môn: Vật Lý

Họ và tên

Lại Mạnh Quyết

Nơi công tác

Bộ môn

Vật Lý

Học vị

Email

manhquyet111@gmail.com

Giới thiệu: