Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

Bộ môn:

Họ và tên

Cô Đinh Thị Bích Nguyệt

Nơi công tác

Bộ môn

Học vị

Email

nguyetdtb1701k22@s.hanu.edu.vn

Khóa học tiêu biểu

Giới thiệu:

KHÓA HỌC CỦA TÔI