Cô Trương San

Bộ môn: Ngữ văn

Họ và tên

Cô Trương San

Nơi công tác

Đại học Sư phạm Hà Nội

Bộ môn

Ngữ văn

Học vị

Thạc sĩ

Email

truongsandhsp@gmail.com

Khóa học tiêu biểu

Ngữ Văn 7 - cô Trương San

Giới thiệu:

Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt