Câu hỏi:

11/03/2020 11,414

All his plans for starting his own business fell _____.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức: Cụm động từ với “fall”

Fall in: rơi vào/ sa vào

Fall through: không xảy ra/ dang dở

Fall down: không đúng/ thất bại

Fall away: ít dần/ nhỏ dần/ biến mất
Câu này dịch như sau: Tất cả những kế hoạch bắt đầu tự làm ăn riêng của anh ấy đều thất bại. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

Xem đáp án » 11/03/2020 10,834

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
We decided to pay for the furniture on the installment plan.

Xem đáp án » 11/03/2020 9,952

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
At school, people always used to take the mickey out of him for having red hair.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,609

Câu 4:

Being well-dress and punctual can help you create a good _____ on your interview.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,539

Câu 5:

The man who lives opposite us sometimes comes _____ for a cup of coffee.

Xem đáp án » 11/03/2020 7,963

Câu 6:

– Customer: “Can I have a look at that pullover, please?”
– Salesgirl: “_____.”

Xem đáp án » 11/03/2020 6,417

Bình luận


Bình luận