Câu hỏi:

11/03/2020 6,431

– Customer: “Can I have a look at that pullover, please?”
– Salesgirl: “_____.”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Khi khách hàng yêu cầu: “Tôi có thể xem chiếc áo len chui đầu đó được không?”

Thì câu đáp lại thích hợp nhất là: “Cái nào? Cái này có phải không?”
Các phướng án khác còn lại trả lời không hợp với câu hỏi. A. Nó thì rẻ hơn nhiều. C. xin lỗi. cái đó hết hàng rồi. D. Tôi có thể giúp gì bạn không

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

All his plans for starting his own business fell _____.

Xem đáp án » 11/03/2020 11,445

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

Xem đáp án » 11/03/2020 10,850

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
We decided to pay for the furniture on the installment plan.

Xem đáp án » 11/03/2020 9,981

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
At school, people always used to take the mickey out of him for having red hair.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,631

Câu 5:

Being well-dress and punctual can help you create a good _____ on your interview.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,550

Câu 6:

The man who lives opposite us sometimes comes _____ for a cup of coffee.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,091

Bình luận


Bình luận