Câu hỏi:

11/03/2020 10,851

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
I didn’t know that you were at home. I didn’t drop in.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Not knowing that you were at home, I didn’t drop in.

Câu gốc: Tôi đã không biết bạn ở nhà. Tôi đã không ghé qua

A. Tôi đã không biết bạn ở nhà mặc dù tôi đã không ghé qua

B. Dùng cấu trúc V_ing mang nghĩa chủ động để rút gọn chủ ngữ khi 2 mệnh đề có cùng chủ ngữ và khi 2 hành động xảy ra cùng lúc được chia ở cùng một thì, ở câu gốc là được chia ở thì quá khứ đơn. Nếu 2 hành động không xảy ra cùng lúc được chia ở thì khác nhau thì dùng Having PP. Không biết rằng bạn ở nhà, tôi đã không ghé qua

C. Câu gốc chia ở thì quá khứ đơn nên nếu đổi về câu điều kiện thì phải sử dụng câu điều kiện loại 3 chứ không phải loại 2 như ở phương án C này. Câu điều kiện loại 3 mệnh đề if chia ở thì quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính có dạng would have + PP
D. Không biết rằng bạn đã ở nhà nhưng tôi vẫn ghé qua

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

All his plans for starting his own business fell _____.

Xem đáp án » 11/03/2020 11,446

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
We decided to pay for the furniture on the installment plan.

Xem đáp án » 11/03/2020 9,982

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
At school, people always used to take the mickey out of him for having red hair.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,633

Câu 4:

Being well-dress and punctual can help you create a good _____ on your interview.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,550

Câu 5:

The man who lives opposite us sometimes comes _____ for a cup of coffee.

Xem đáp án » 11/03/2020 8,092

Câu 6:

– Customer: “Can I have a look at that pullover, please?”
– Salesgirl: “_____.”

Xem đáp án » 11/03/2020 6,431

Bình luận


Bình luận