Câu hỏi:

12/03/2020 2,388

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Chú ý:

- Động từ tận cùng –ate trọng âm thường cách âm tiết cuối 1 âm tiết, nhưng nếu chỉ có 2 âm tiết thì nhấn trọng âm ở âm tiết cuối. (Eg: create /kriˈeɪt/)

- Trọng âm thường rơi trước vần –ity. (Eg: familiarity /fəˌmɪliˈærəti/)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

Many successful (A) film directions (B) are former (C) actors who desire to expand (D) their experience in the film industry. 

Xem đáp án » 12/03/2020 39,973

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. 

We admire Lucy for (A) her intelligence (B), cheerful disposition (C) and she is honest. (D) 

Xem đáp án » 12/03/2020 23,781

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The building has a smoke detector ______ any fires can be detected immediately. 

Xem đáp án » 12/03/2020 12,853

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

The old houses were ______ down to make way for a block of flats. 

Xem đáp án » 12/03/2020 12,529

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 

David drove so fast; it was very dangerous. 

Xem đáp án » 12/03/2020 12,451

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

My car is getting unreliable; I think I'll trade it ______ for a new one. 

Xem đáp án » 12/03/2020 12,197

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

_______ that she burst into tears. 

Xem đáp án » 12/03/2020 7,304

Bình luận


Bình luận