Câu hỏi:

12/03/2020 1,118

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

A. Inventor /ɪnˈventə(r)/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1: physicist / ˈfɪzɪsɪst/; president / ˈprezɪdənt/; gardener / ˈɡɑːdnə(r)/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

- Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?"

- Susan: " _________."

Xem đáp án » 13/03/2020 15,438

Câu 2:

When the old school friends met, a lot of happy memories______ back.

Xem đáp án » 12/03/2020 14,382

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate sentence that is similar in meaning to the given one
"I will let you know the answer by the end of this week,” Tom said to Janet.

Xem đáp án » 13/03/2020 13,428

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate sentence that sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
We've run out of tea.

Xem đáp án » 13/03/2020 11,275

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Unlike many writings of her time, she was not preoccupied with morality.

Xem đáp án » 12/03/2020 10,240

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate sentence that sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.

Xem đáp án » 13/03/2020 10,163

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate sentence that is similar in meaning to the given one
My friend told me, “If I were you, I would not smoke so much.”

Xem đáp án » 13/03/2020 9,784

Bình luận


Bình luận