Câu hỏi:

13/03/2020 346

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

B

Admire /əd'maiə[r]/ 

Happen /'hæpən/ 

Complain /kəm'plein/ 

complete /kəm'pli:t/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại là âm tiết thứ 2.

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Her family and friends have given her lots of _________.

Xem đáp án » 13/03/2020 47,713

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I haven't met my grandparents for five years.

Xem đáp án » 13/03/2020 35,800

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

By Christmas, I_________for you for 6 months.

Xem đáp án » 13/03/2020 27,787

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

We _________there when our father died.

Xem đáp án » 13/03/2020 25,025

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He has been selling motorcycles_________.

Xem đáp án » 13/03/2020 23,917

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He fell down when he _________towards the church.

Xem đáp án » 13/03/2020 23,613

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark enjoys having fun by causing trouble. He's a very ____boy.

Xem đáp án » 13/03/2020 19,934

Bình luận


Bình luận