Câu hỏi:

13/03/2020 609

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Thanks for all your help. "________________"

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A

Tạm dịch:

“ Cảm  ơn về tất cả những sự giúp đỡ của bạn”.  “________”

A.   Không có gì

B.   Tôi không nghĩ vậy

C.   Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe điều đó

D.   Bạn thật là tốt bụng

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Her family and friends have given her lots of _________.

Xem đáp án » 13/03/2020 47,709

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I haven't met my grandparents for five years.

Xem đáp án » 13/03/2020 35,796

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

By Christmas, I_________for you for 6 months.

Xem đáp án » 13/03/2020 27,782

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

We _________there when our father died.

Xem đáp án » 13/03/2020 25,020

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He has been selling motorcycles_________.

Xem đáp án » 13/03/2020 23,917

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He fell down when he _________towards the church.

Xem đáp án » 13/03/2020 23,610

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark enjoys having fun by causing trouble. He's a very ____boy.

Xem đáp án » 13/03/2020 19,934

Bình luận


Bình luận