Câu hỏi:

14/03/2020 4,475

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

  “ What an attractive hair style you have got, Mary!” -“_______ “

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

D

Tạm dịch:

Bạn có một kiểu tóc thật là hấp dẫn, Mary!

A. Bạn đang nói dối.

B. Tôi không thích câu nói của bạn

C. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi e rằng

D. Cảm ơn bạn đã khen ngợi.

=> Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

The mother told her son __________ so impolitely

Xem đáp án » 14/03/2020 50,096

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

I believe that he was concerned __________ all those matters which his wife mentioned

Xem đáp án » 14/03/2020 23,893

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

You can stay in the flat for free as long as you pay the bills.

Xem đáp án » 14/03/2020 21,960

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Kate. “Thank you for the lovely present. ” – Peter. “ ____________ ”

Xem đáp án » 14/03/2020 9,161

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Football is thought ___________ in the world

Xem đáp án » 14/03/2020 8,295

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

They believe a single gunman carried out the attack

Xem đáp án » 14/03/2020 8,253

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Jack asked his sister _________.

Xem đáp án » 14/03/2020 7,634

Bình luận


Bình luận