Câu hỏi:

14/03/2020 1,236

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trọng âm của từ " property " rơi vào âm tiết đầu. Trọng âm của các từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai. (A:/ ɪˈmædʒɪn /; B:/ həˈraɪzn /; C:/ ˈprɒpəti /; D:/ kəmˈpjuːtə(r) /)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He left the country _____ arrest if he returned.

 

Xem đáp án » 14/03/2020 11,774

Câu 2:

By the year 2050, many people currently employed _____ their jobs.

Xem đáp án » 14/03/2020 10,923

Câu 3:

Students can___ a lot of information just by attending class and taking good notes of the lectures.

Xem đáp án » 14/03/2020 8,743

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The flood may rise higher. We have to move upstairs.

Xem đáp án » 14/03/2020 7,625

Câu 5:

She didn’t tell me why she _____ to school the day before.

Xem đáp án » 14/03/2020 7,054

Câu 6:

He was a natural singer with a voice that was as clear as _____.

Xem đáp án » 14/03/2020 6,790

Câu 7:

- “I’m going out now.”

- “_____ you happen to pass a chemist’s, would you get me more some aspirins?”

Xem đáp án » 14/03/2020 6,396

Bình luận


Bình luận