Câu hỏi:

14/03/2020 20,509

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

_______ to fame at an early age may have a negative influence on children’s psychological development.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Ta xét các phương án:

A. Approach to (v): tiếp cận với, tiếp xúc với, phương án giải quyết cho vấn đề gì

B. Rise to (v): lên đến, tăng đến

C. Go to (v): đi tới

D. Reach: không đi với giới từ phía sau

Ta có cụm từ cố định: rise to fame = become famous: trở nên nổi tiếng

Vì đây là cụm cố định nên ta không thể thay thế bằng động từ nào khác. Chọn đáp án đúng là B.

Tạm dịch: Trở nên nổi tiếng khi tuổi còn nhỏ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển tâm lí của trẻ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Although she had been told quite sternly to _______ herself together, she simply couldn’t stop the tears from flowing.

Xem đáp án » 14/03/2020 20,764

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

In most countries, photocopying books without the publisher’s permission is clearly a copyright _______.

Xem đáp án » 14/03/2020 17,578

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Adam and Janet are at the school canteen.

- Adam: “_______”

- Janet: “Yes, please.”

Xem đáp án » 14/03/2020 16,539

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Jenny and Jimy are talking about university education.

- Jenny: “I think having a university degree is the only way to succeed in life.”

- Jimmy: “_______. There were successful people without a degree.”

Xem đáp án » 14/03/2020 15,565

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Her parents rarely let her stay out late, _______?

Xem đáp án » 14/03/2020 14,007

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She gave a great performance at the festival. We now know she has artistic talent.

Xem đáp án » 14/03/2020 12,025

Bình luận


Bình luận