Câu hỏi:

16/03/2020 7,752

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question

 “What are you doing here now? You ______ be here for another three hours.”

“I know. We got an early start, and it took less time than we expected. I hope you don’t mind." 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D                                 Câu đề bài: “Bạn đang làm việc gì ở đây vậy? Bạn __________ ở đây thêm 3 tiếng nữa.”

“Tôi biết. Chúng tôi đã bắt đầu sớm, và mất ít thời gian hơn dự kiến. Tôi mong rằng anh không thấy phiền.”

Đáp án D. aren’t supposed to

To be supposed to do sth = to be expected to do sth: được kì vọng, mong đợi làm điều gì.

Các đáp án còn lại:

A. couldn’t: không thể  B. had better not: không nên

C. might not: có thể không

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 The government must take_______action against environmental pollution.

 

 

Xem đáp án » 16/03/2020 26,321

Câu 2:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 One member of the project group_______the boss and was fired immediately.

 

 

Xem đáp án » 16/03/2020 26,059

Câu 3:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 _________this book by the time it is due back to the library?

 

 

Xem đáp án » 16/03/2020 21,763

Câu 4:

*Mark the letter A, B, C, or I) on your answer sheet to indicate the wordfs) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Feel free to bring along your significant other to the party.

Xem đáp án » 17/03/2020 20,276

Câu 5:

*Mark the letter A, B, C, or I) on your answer sheet to indicate the wordfs) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I’d go mad if I had to do a dead-end job like working on a supermarket checkout.

Xem đáp án » 17/03/2020 18,856

Câu 6:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following question.

More complex animals gradually evolved from these very simple creatures.

Xem đáp án » 17/03/2020 17,736

Câu 7:

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 Congress has decreed that the gasoline tax__________.

Xem đáp án » 17/03/2020 11,937

Bình luận


Bình luận