Câu hỏi:

18/03/2020 6,563

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức về phát âm của đuôi -ed

Một số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ/ danh từ, đuôi -ed được phát âm là /id/:

1. aged /eidʒid/ (a): cao tuổi, lớn tuổi

    aged /eidʒd/ (Vpast]: trở nên già, làm cho già cỗi

2. blessed /blesid/: thần thánh, thiêng liêng

3. crooked /krʊkid/: cong, oằn, vặn vẹo

4. dogged /dɒgid/: gan góc, gan lì, bền bỉ

5. naked /neikid/: trơ trụi, trần truồng

6. learned /13:nid/(a): có học thức, thông thái, uyên bác

    learned /lɜ:nd/ (Vpast): học

7. ragged /rægid/: rách tả tơi, bù xù

8. wicked /wikid/: tinh quái, ranh manh, nguy hại

9. wretched /retid/: khốn khổ, bần cùng, tồi tệ

10. beloved /bɪ'lʌvɪd/: yêu thương

11. cursed /kɜ:sid/: tức giận , khó chịu

12. rugged / rʌgid/ : xù xì, gồ ghề

13. sacred /seɪkrɪd/: thiêng liêng, trân trọng

14. legged /legɪd/: có chân

15. hatred /‘heɪtrɪd/: lòng hận thù

16. crabbed /'kræbid/: càu nhàu, gắt gỏng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 _______ for 4 hours, they decided to stop to have lunch at a cheap restaurant.

 

 

Xem đáp án » 18/03/2020 52,585

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 I would prefer to go to university and do a ______ in International Studies, rather than start work.

 

 

Xem đáp án » 18/03/2020 33,665

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 A new TV ShOW has sparked ______ by showing the positive side of dropping out of college.

 

 

Xem đáp án » 18/03/2020 32,306

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

We decided to spend ______ summer in ______ seaside town.

Xem đáp án » 18/03/2020 21,662

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

 She walked home by herself _______ she knew that it was dangerous.

Xem đáp án » 18/03/2020 17,111

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 If you practise harder, you will have better results.

Xem đáp án » 18/03/2020 16,128

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Thanks to lifelong learning, people's level of awareness _______ significantly.

Xem đáp án » 18/03/2020 13,384

Bình luận


Bình luận