Câu hỏi:

20/03/2020 8,031

Something was strange happened yesterday has  been worrying me. I really don't know what to do.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Kiến thức về mệnh đề quan hệ và đại từ bất định.

- Người ta dùng tính từ đặt ngay sau đại từ bất định để bổ sung ý nghĩa cho đại từ bất định đó. Do đó something was strange  something strange.

- Trong một câu không để 2 động từ chia theo thì của câu. Do đó, ta có thể biến đổi thành mệnh đề quan hệ hoặc là rút gọn mệnh đề quan hệ. Do đó, something was strange something strange which

Tạm dịch: Có một điều rất lạ đã xảy ra ngày hôm qua làm tôi lo lắng. Tôi thực sự không biết phải làm gì.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

_________ of the financial crisis, all they could do was hold on and hope that things would improve.

Xem đáp án » 20/03/2020 11,109

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the   following questions.

Not until all their demands had been turned down did the workers decide to go on strike for more welfair.

Xem đáp án » 20/03/2020 9,599

Câu 3:

About 60 percent of the people questioned wants cars to be banned  from   the town center.

Xem đáp án » 20/03/2020 9,550

Câu 4:

Employees who have a   _______ are encouraged to discuss it with the manager.

Xem đáp án » 20/03/2020 9,144

Câu 5:

Jane is a very sociable girl. She likes parties and _______.

Xem đáp án » 20/03/2020 9,124

Câu 6:

William was as  ________ as a cucumber when the hash punishment was meted  out to him by the judge.

Xem đáp án » 20/03/2020 8,747

Bình luận


Bình luận