Câu hỏi:

20/03/2020 304

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D 

Kiến thức về trọng âm

A. fracture /'fræktər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ure không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. pressure /'preər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ure không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

C. cancel /'kænsəl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

D. respect /rɪ'spekt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào âm cuối khi nó kết thúc từ hai phụ âm trở lên

 => Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 You'd better _____ a commitment to being a volunteer on a regular basis.

Xem đáp án » 20/03/2020 65,476

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 Don't you think you should apply for the job _____ writing?

 

 

Xem đáp án » 20/03/2020 56,685

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 Mary demanded that the heater _____ immediately. Her apartment was freezing.

 

 

Xem đáp án » 20/03/2020 47,131

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

True Blood is my favourite TV series, _____ I don't have much time to watch it often. 

Xem đáp án » 20/03/2020 44,644

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 The _____ for this position starts at thirty thousand euros per year

Xem đáp án » 20/03/2020 38,454

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 People thought that maybe his novel might one day be turned into a film and become a Hollywood _____.

Xem đáp án » 20/03/2020 36,586

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (5) in each of the following questions.

The atmosphere at work was so bad that Brian eventually decided to hand in his notice. 

Xem đáp án » 20/03/2020 29,824

Bình luận


Bình luận