Câu hỏi:

20/03/2020 35,815

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Kiến thức về cụm từ cố định

Set an example for sh: làm gương cho ai noi theo

Các đáp án khác:

A. role /roʊl/ (n): vai trò

=> play an (important) role/part in....: đóng vai trò quan trọng trong…

B. behaviour/bɪ'heɪvjər/ (n): cách cư xử, đối xử

D. action /'ækn/ (n): hành động

=> take action: hành động

Tạm dịch: Với Hoa, bố cô ấy là một người vĩ đại nhất trên thế giới và ông ấy luôn là một tấm gương tốt cho cô noi theo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Food and drinks which strongly ______ the body can cause stress.

Xem đáp án » 20/03/2020 50,832

Câu 2:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

Xem đáp án » 20/03/2020 33,839

Câu 3:

They were so _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

Xem đáp án » 20/03/2020 33,796

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought to us.

Xem đáp án » 20/03/2020 29,455

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests to make way for farming.

Xem đáp án » 20/03/2020 25,212

Câu 6:

_____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

Xem đáp án » 20/03/2020 23,702

Bình luận


Bình luận