Câu hỏi:

22/03/2020 2,310

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức trọng âm

A. magpie /'mægpaɪ/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm, danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu.

B. engaged /ɪn'geɪdʒd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ed không ảnh hưởng đến trọng âm của từ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

C. import /'ɪmpɔ:rt/ hoặc /ɪm'pɔ:t/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất hoặc thứ hai. Vì theo quy tắc nếu một từ vừa là danh từ, vừa là động từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu là danh từ và rơi vào âm thứ hai nếu là động từ.

D. fortune /'fɔ:rtən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

Xem đáp án » 22/03/2020 40,887

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

Xem đáp án » 22/03/2020 30,272

Câu 3:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

Xem đáp án » 22/03/2020 29,385

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the deal was no longer tenable, so we kicked it into touch.

Xem đáp án » 22/03/2020 26,712

Câu 5:

I _____ a bike to school every day but today I _____ to school by bus because it was stolen yesterday.

Xem đáp án » 22/03/2020 21,986

Câu 6:

There are usually a lot of job seekers applying for one position. Only a few of them are _____ for an interview.

Xem đáp án » 22/03/2020 21,626

Câu 7:

James: "Do you know that many inventions were inspired by the natural world?"

Anna: “____________________.”

Xem đáp án » 22/03/2020 19,901

Bình luận


Bình luận