Câu hỏi:

22/03/2020 19,607

Their massive salaries let them afford to give _____ huge amounts to Charities.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Kiến thức về cụm động từ

A. give off: tỏa ra

B. give up: từ bỏ

C. give away: cho đi, quyên góp

D. give back: trả lại

Tạm dịch: Mức lương khủng của họ cho phép họ đủ khả năng để quyên góp số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

Xem đáp án » 22/03/2020 40,891

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

Xem đáp án » 22/03/2020 30,272

Câu 3:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

Xem đáp án » 22/03/2020 29,386

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the deal was no longer tenable, so we kicked it into touch.

Xem đáp án » 22/03/2020 26,713

Câu 5:

I _____ a bike to school every day but today I _____ to school by bus because it was stolen yesterday.

Xem đáp án » 22/03/2020 21,987

Câu 6:

There are usually a lot of job seekers applying for one position. Only a few of them are _____ for an interview.

Xem đáp án » 22/03/2020 21,628

Câu 7:

James: "Do you know that many inventions were inspired by the natural world?"

Anna: “____________________.”

Xem đáp án » 22/03/2020 19,901

Bình luận


Bình luận