Câu hỏi:

22/03/2020 8,229

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Kiến thức về trọng âm

A. benefit /'benəfit/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. pesticide /'pestɪsʌɪd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -cide làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

C. Cinema /'sinəmə/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đâu.

D. aquatic /ə‘kwætik/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm đó.

=> Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

Xem đáp án » 22/03/2020 88,728

Câu 2:

We're best friends as we have a ______ interest in music.

Xem đáp án » 22/03/2020 65,514

Câu 3:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ to a charity organisation.

Xem đáp án » 22/03/2020 46,888

Câu 4:

Mai: "How fashionable a pair of trainers you have!”

Nam: "_________________."

Xem đáp án » 22/03/2020 32,626

Câu 5:

The second-hand car Patrick bought was almost new ______ it was made in the 19905.

Xem đáp án » 22/03/2020 32,258

Câu 6:

Hoang ______ his email four times a week in order not to miss anything important.

Xem đáp án » 22/03/2020 27,722

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

Xem đáp án » 22/03/2020 25,126

Bình luận


Bình luận