Câu hỏi:

22/03/2020 27,209

Hoang ______ his email four times a week in order not to miss anything important.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Kiến thức về thì của động từ

Dấu hiệu nhận biết: four times a week => thì hiện tại đơn

Tạm dịch: Hoàng kiểm tra email của anh ấy bốn lần một tuần để không bỏ lỡ những thứ quan trọng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

Xem đáp án » 22/03/2020 88,279

Câu 2:

We're best friends as we have a ______ interest in music.

Xem đáp án » 22/03/2020 65,197

Câu 3:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ to a charity organisation.

Xem đáp án » 22/03/2020 46,529

Câu 4:

Mai: "How fashionable a pair of trainers you have!”

Nam: "_________________."

Xem đáp án » 22/03/2020 32,270

Câu 5:

The second-hand car Patrick bought was almost new ______ it was made in the 19905.

Xem đáp án » 22/03/2020 32,066

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

Xem đáp án » 22/03/2020 24,646

Bình luận


Bình luận