Câu hỏi:

22/03/2020 2,927

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

 Kiến thức về trọng âm

A. transcript /'trænskrɪpt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các nguyên âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. preserve /prɪ'z ɜ:v/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /3:/.

C. training  /'treɪnɪŋ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ing không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

D. royal  /'rɔɪə1/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ɔɪ/.

=> Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The boy was let off lightly this morning due to not having done his homework.

Xem đáp án » 23/03/2020 27,772

Câu 2:

Don‘t get angry with such a thing. It’s only a storm in a teacup.

Xem đáp án » 23/03/2020 25,403

Câu 3:

Accumulations of sand can be formed by the action of waves on coastal beaches.

Xem đáp án » 23/03/2020 21,897

Câu 4:

I ­­_____the book about artificial intelligence by tomorrow, then you can borrow it.

Xem đáp án » 22/03/2020 17,333

Câu 5:

My mother couldn't bare waste - she always made us eat everuthing on our plates

Xem đáp án » 23/03/2020 17,280

Câu 6:

I hate it when people ______assumptions about me based on my skin color.

Xem đáp án » 23/03/2020 17,051

Câu 7:

When I told my family I wanted to be a professional musician, I faced a______

of criticism from my parents, who strongly disapproved of the idea.

Xem đáp án » 22/03/2020 16,926

Bình luận


Bình luận