Câu hỏi:

22/03/2020 1,508

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

 Kiên thức về trọng âm

A. meaningful/'mi:niŋfl /: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc hậu tố -ful và -ing không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

B. portable /'pɔ:təbl /: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc hậu tố -able không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

C. interact / ɪntər'ækt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào âm cuối khi nó kết thúc với từ hai phụ âm trở lên.

D. handkerchief / 'hæŋkətɪf /: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc với danh từ ghép thì trọng âm rơi vào từ đầu.

=> Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The boy was let off lightly this morning due to not having done his homework.

Xem đáp án » 23/03/2020 27,884

Câu 2:

Don‘t get angry with such a thing. It’s only a storm in a teacup.

Xem đáp án » 23/03/2020 25,624

Câu 3:

Accumulations of sand can be formed by the action of waves on coastal beaches.

Xem đáp án » 23/03/2020 22,142

Câu 4:

My mother couldn't bare waste - she always made us eat everuthing on our plates

Xem đáp án » 23/03/2020 17,513

Câu 5:

I ­­_____the book about artificial intelligence by tomorrow, then you can borrow it.

Xem đáp án » 22/03/2020 17,460

Câu 6:

I hate it when people ______assumptions about me based on my skin color.

Xem đáp án » 23/03/2020 17,208

Câu 7:

When I told my family I wanted to be a professional musician, I faced a______

of criticism from my parents, who strongly disapproved of the idea.

Xem đáp án » 22/03/2020 17,070

Bình luận


Bình luận