Câu hỏi:

22/03/2020 6,581

He took one of______ books at _____random.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức về mạo từ và cụm từ cố định

One of st: một trong những cái gì đó => st đã được xác định => sử dụng mạo từ “the".

At random: một cách ngẫu nhiên

Tạm dịch: Anh ta lấy một cuốn sách (trong số nhiều cuốn sách) một cách  ngẫu nhiên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The boy was let off lightly this morning due to not having done his homework.

Xem đáp án » 23/03/2020 27,884

Câu 2:

Don‘t get angry with such a thing. It’s only a storm in a teacup.

Xem đáp án » 23/03/2020 25,624

Câu 3:

Accumulations of sand can be formed by the action of waves on coastal beaches.

Xem đáp án » 23/03/2020 22,142

Câu 4:

My mother couldn't bare waste - she always made us eat everuthing on our plates

Xem đáp án » 23/03/2020 17,513

Câu 5:

I ­­_____the book about artificial intelligence by tomorrow, then you can borrow it.

Xem đáp án » 22/03/2020 17,460

Câu 6:

I hate it when people ______assumptions about me based on my skin color.

Xem đáp án » 23/03/2020 17,209

Câu 7:

When I told my family I wanted to be a professional musician, I faced a______

of criticism from my parents, who strongly disapproved of the idea.

Xem đáp án » 22/03/2020 17,070

Bình luận


Bình luận