Câu hỏi:

23/03/2020 1,510

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. donate /'doʊneɪt/ hoặc /dəʊ'neɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất hoặc thứ 2.

B. patient /'peɪnt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

C. pressure / 'preər/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào nguyên âm /ə/.

D. wisely /'waɪzli/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc đuôi -ly không ảnh hưởng đến trọng âm của từ

=> Phương án A có trong âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The course was so difficult that I didn't _______ any progress at all.

Xem đáp án » 23/03/2020 27,932

Câu 2:

No sooner had I turned on my new PC than there was a strange noise.

Xem đáp án » 24/03/2020 14,249

Câu 3:

If I had known about their wedding plan earlier, I would have been able to make time to attend the reception party.

Xem đáp án » 24/03/2020 8,758

Câu 4:

1/4 of my income _____ to pay for my university debts

Xem đáp án » 23/03/2020 7,156

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

We respectfully advise the Culture Secretary not to put her shirt on it.

Xem đáp án » 23/03/2020 7,133

Câu 6:

He worked on fixing the computer for two ______ hours before giving up  and calling tech support.

Xem đáp án » 23/03/2020 6,580

Câu 7:

Bill was      ______ on and on about his weekend fishing trip - I really didn't  need to know all the details!

Xem đáp án » 23/03/2020 6,239

Bình luận


Bình luận