Câu hỏi:

24/03/2020 679

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. External /ɪk'stɜ:nəl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɜ:/.

B. Interact /,ɪntə'rækt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào âm cuối khi nó kết thúc với từ hai phụ âm trở lên.

C. Picturesque /.pɪktər'esk/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào âm đuôi - esque.

D. Well-informed /,wel ɪn'fɔ:md/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Vì theo quy tắc các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận cùng là -ed thì trọng âm chính rơi vào thành phần thứ hai. Thành phần thứ hai “informed" Có trọng âm rơi vào âm thứ hai vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài /ɔ:/ .

=> Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

_____ the email - supposedly from Boyd's Bank - to be genuine, she was tricked into disclosing her credit card details.

Xem đáp án » 24/03/2020 54,163

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (5) in each of the following questions.

Young college and university students participate in helping the poor who have suffered badly in wars or natural disasters.

Xem đáp án » 24/03/2020 38,742

Câu 3:

Local authorities should find ways to limit the use of private cars and encourage city _____ to use public transport.

Xem đáp án » 24/03/2020 36,287

Câu 4:

My brother has applied for that scholarship for months, but he has never succeeded yet.

Xem đáp án » 24/03/2020 34,046

Câu 5:

This safe, _____ friendly city is like a paradise for its inhabitants who can enjoy the highest quality of life.

Xem đáp án » 24/03/2020 31,168

Câu 6:

When I got to 16, some of my friends left school to get a job, but most _____.

Xem đáp án » 24/03/2020 29,851

Câu 7:

He donated a lot of money to environmental protection campaigns. He was admired for that.

Xem đáp án » 24/03/2020 24,899

Bình luận


Bình luận