Câu hỏi:

25/03/2020 540

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Kiến thức về trọng âm

A. obey /əʊ'beɪ/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /əʊ/ và trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi /ei/.

B. pressure /'pre∫ər/ : từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

C. curfew /’kɜ:ju:/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài, trong trường hợp có hai nguyên âm dài trong cùng một từ thì trọng âm thường rơi vào âm thứ nhất tính từ đầu xuống.

D. govern /'gʌvən/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc trọng âm không bao giờ rơi vào âm /ə/.

=> Phương án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án cọn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The controller of the body is the _______ system. Led by the brain and nerves, it  allows us to move, talk and feel emotions.

Xem đáp án » 25/03/2020 35,591

Câu 2:

In my family, my father always takes charge of doing the _____ lifting.

Xem đáp án » 25/03/2020 32,136

Câu 3:

Luckily, I got some _______ advice on how to make a presentation on 'For a  better community' from my class teacher.

Xem đáp án » 25/03/2020 29,949

Câu 4:

_______ a lot of new language from speaking with my host family and with  other students from all over the world.

Xem đáp án » 25/03/2020 25,964

Câu 5:

Recently, a gang of enterprising New Zealanders _______ an incredible scheme to raise awareness of depression and mental health issues.

Xem đáp án » 25/03/2020 25,585

Câu 6:

They decided to cut down their carbon footprints. They were praised for that.

Xem đáp án » 25/03/2020 20,430

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

Mary has a strong desire to make indugndent decisions.

Xem đáp án » 25/03/2020 18,923

Bình luận


Bình luận