Câu hỏi:

25/03/2020 533

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Kiến thức về trọng âm

A. editor /'edɪtər/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

B. educate /’edʒukeɪt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc những từ có đuôi –ate thì trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

C. enrolment /ɪn'rəʊlmənt/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Vì theo quy tắc hậu tố -ment và tiền tố en- không ảnh hưởng đến trọng âm của từ.

D. company /'kʌmpəni/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Vì theo quy tắc những từ có đuôi -y thì trọng âm sẽ dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên.

=> Phương án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The controller of the body is the _______ system. Led by the brain and nerves, it  allows us to move, talk and feel emotions.

Xem đáp án » 25/03/2020 35,720

Câu 2:

In my family, my father always takes charge of doing the _____ lifting.

Xem đáp án » 25/03/2020 32,306

Câu 3:

Luckily, I got some _______ advice on how to make a presentation on 'For a  better community' from my class teacher.

Xem đáp án » 25/03/2020 30,001

Câu 4:

_______ a lot of new language from speaking with my host family and with  other students from all over the world.

Xem đáp án » 25/03/2020 26,034

Câu 5:

Recently, a gang of enterprising New Zealanders _______ an incredible scheme to raise awareness of depression and mental health issues.

Xem đáp án » 25/03/2020 25,716

Câu 6:

They decided to cut down their carbon footprints. They were praised for that.

Xem đáp án » 25/03/2020 20,483

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

Mary has a strong desire to make indugndent decisions.

Xem đáp án » 25/03/2020 19,151

Bình luận


Bình luận