Câu hỏi:

26/03/2020 6,855

But for his kind support, I _______. 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

Giải thích:

Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had V.p.p, S + would have V.p.p

= But for + N, S + would have V.p.p: Nếu không có … thì …

Tạm dịch: Nếu không có sự giúp đỡ đầy tử tế của anh ấy, tôi sẽ không thành công.

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án » 26/03/2020 31,416

Câu 2:

We are considering having ______ for the coming lunar New Year

Xem đáp án » 28/03/2020 17,496

Câu 3:

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Xem đáp án » 26/03/2020 17,109

Câu 4:

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Xem đáp án » 26/03/2020 16,682

Câu 5:

Books are still a cheap _______ to get knowledge and entertainment

Xem đáp án » 28/03/2020 14,931

Câu 6:

By the end of last March, I _______ English for five years

Xem đáp án » 28/03/2020 13,715

Câu 7:

I didn’t go to work this morning. I stayed at home due to the morning rain

Xem đáp án » 28/03/2020 11,889

Bình luận


Bình luận