Câu hỏi:

27/03/2020 546

I/ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions from 1 to 2.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B. Theo quy tắc đọc đuôi -ed, từ influenced có phần gạch chân được phát âm là /t/, các từ còn lại có phần gạch chân được phát âm là /id/

II/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

-“Don’t fail to send your parents my regards.” -“ x

Xem đáp án » 27/03/2020 18,844

Câu 2:

I can’t stand people who treat animals cruelly.

Xem đáp án » 28/03/2020 11,470

Câu 3:

If either of you take a vacation now, we won’t be able to finish this work.

Xem đáp án » 28/03/2020 7,079

Câu 4:

Have you learnt the reason why does the water of the ocean becomes blue?

Xem đáp án » 28/03/2020 6,733

Câu 5:

That pipe x for ages. We must get it mended.

Xem đáp án » 27/03/2020 5,422

Câu 6:

The shop assistant have to break off the conversation to serve a customer.

Xem đáp án » 28/03/2020 5,293

Câu 7:

He lost the race because he x petrol on the last lap.

Xem đáp án » 27/03/2020 4,916

Bình luận


Bình luận