Câu hỏi:

28/03/2020 15,479

Books are still a cheap _______ to get knowledge and entertainment

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

Sau mạo từ “a” cần một danh từ ở dạng số ít.

mean (n): trung gian                                       way (n): cách, phương pháp

method (n): phương pháp, cách thức              measure (n): biện pháp

way to do something = method (of doing something): cách thức làm gì

Tạm dịch: Sách vẫn là một cách không tốn kém để có được kiến thức và giải trí.

Chọn B 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án » 26/03/2020 33,002

Câu 2:

We are considering having ______ for the coming lunar New Year

Xem đáp án » 28/03/2020 18,812

Câu 3:

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Xem đáp án » 26/03/2020 17,859

Câu 4:

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Xem đáp án » 26/03/2020 17,079

Câu 5:

By the end of last March, I _______ English for five years

Xem đáp án » 28/03/2020 16,042

Câu 6:

I didn’t go to work this morning. I stayed at home due to the morning rain

Xem đáp án » 28/03/2020 12,483

Bình luận


Bình luận