Câu hỏi:

28/03/2020 16,043

By the end of last March, I _______ English for five years

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Giải thích:

- Dấu hiệu: By the end of last March … for five year => sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn diễn đạt một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạnh tính tiếp diễn).

- Cấu trúc: S + had + been + V.ing

Tạm dịch: Vào cuối tháng 3 năm ngoái, tôi đã học tiếng Anh được năm năm.

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án » 26/03/2020 33,002

Câu 2:

We are considering having ______ for the coming lunar New Year

Xem đáp án » 28/03/2020 18,812

Câu 3:

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Xem đáp án » 26/03/2020 17,859

Câu 4:

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Xem đáp án » 26/03/2020 17,079

Câu 5:

Books are still a cheap _______ to get knowledge and entertainment

Xem đáp án » 28/03/2020 15,479

Câu 6:

I didn’t go to work this morning. I stayed at home due to the morning rain

Xem đáp án » 28/03/2020 12,484

Bình luận


Bình luận