Câu hỏi:

28/03/2020 19,043

We are considering having ______ for the coming lunar New Year

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Cấu trúc nhờ vả

Giải thích:

- Chủ động: S + have + somebody + Vo + something

- Bị động: S + have + something + V.p.p + by somebody

Tạm dịch: Chúng tôi đang cân nhắc việc trang trí lại căn hộ của chúng tôi cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án » 26/03/2020 33,516

Câu 2:

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Xem đáp án » 26/03/2020 18,212

Câu 3:

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Xem đáp án » 26/03/2020 17,207

Câu 4:

By the end of last March, I _______ English for five years

Xem đáp án » 28/03/2020 16,646

Câu 5:

Books are still a cheap _______ to get knowledge and entertainment

Xem đáp án » 28/03/2020 15,627

Câu 6:

I didn’t go to work this morning. I stayed at home due to the morning rain

Xem đáp án » 28/03/2020 12,655

Bình luận


Bình luận