Câu hỏi:

28/03/2020 12,484

I didn’t go to work this morning. I stayed at home due to the morning rain

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

Giải thích:

due to + N/V.ing: bởi vì

thanks to: nhờ có                                            on account of: bởi vì

in spite of: mặc dù                                          in addition to: thêm vào đó

=> due to = on account of

Tạm dịch: Tôi đã không đi làm sáng nay. Tôi ở nhà do trời mưa.

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In most _______ developed countries, up to 50% of _______ population enters higher education at some time in their lives. 

Xem đáp án » 26/03/2020 33,002

Câu 2:

We are considering having ______ for the coming lunar New Year

Xem đáp án » 28/03/2020 18,812

Câu 3:

It is now over seventy years since Lindbergh _______ across the Atlantic

Xem đáp án » 26/03/2020 17,859

Câu 4:

This year, so far, we ________ 28,000 dollars and are still counting

Xem đáp án » 26/03/2020 17,079

Câu 5:

By the end of last March, I _______ English for five years

Xem đáp án » 28/03/2020 16,042

Câu 6:

Books are still a cheap _______ to get knowledge and entertainment

Xem đáp án » 28/03/2020 15,479

Bình luận


Bình luận