Câu hỏi:

18/04/2020 242

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question.

________every major judo title, Mark retired from international competition.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án  B.

Tạm dịch: Mark nghỉ không tham gia các trận đấu quốc tế sau khi đã giành được đủ các danh hiệu lớn về judo.

Khi có hai hành động ngắn, hành động này xảy ran gay sau hành động kia, chúng ta có thể dung dạng “-ing” để mô tả hành động đầu tiên.

→ Ving, S + V(2)

Ex: Asking for direction, he drove to her house.

Nếu một trong hai hành động xảy ra lâu, chúng ta phải sử dụng thì hoàn thành.

Having PP, S + V(2)

Ex: Having prepared the breakfast for the whole family, my mother went to work.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part that needs correction in each of the following questions.

The composer Verdi has written the opera Aida to celebrate the opening of the Suez Canal, but the opera was not performed until 1871.

Xem đáp án » 18/04/2020 18,698

Câu 2:

It seems that the world record for this event is almost impossible to ________

Xem đáp án » 18/04/2020 11,653

Câu 3:

He has been waiting for this letter for days, and at ________ it has come.

Xem đáp án » 18/04/2020 8,951

Câu 4:

You look exhausted. You ________ in the garden all day.

Xem đáp án » 18/04/2020 7,615

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicated the word differs from the other three in the position of primary stress in each hof the following questions.

Xem đáp án » 18/04/2020 6,186

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 18/04/2020 4,255

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The new contract sounds good. However, it seems to have some problems.

Xem đáp án » 18/04/2020 3,410

Bình luận


Bình luận