Câu hỏi:

29/04/2020 1,064

Ý không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B 

–  Các cuộc phát kiến địa lí được coi là cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực giao thông vận tải và tri thức, một chứng minh thuyết phục cho luận điểm Trái Đất hình cầu.

–  Mở ra các thị trường mới, các con đường thương mại và tuyến giao lưu hàng hoá mới, đưa đến hiếu biết về các châu lục, các đại dương… và giúp người châu Âu bước vào thời kì phát triển kinh tế trọng thương.

–  Góp phần thúc đẩy sự khủng hoảng và tan rã của chế độ phong kiến châu Âu.

–  Đưa lại hệ quả tiêu cực : chủ nghĩa thực dân, nạn buôn bán nô lệ da đen.

=>Thúc đẩy sự liên kết kinh tế khu vực ở các nước Á, Phi, Mĩ la tinh. không phải là hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hành động nào sau đây thể hiện rõ nhất các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ?

Xem đáp án » 29/04/2020 5,331

Câu 2:

Từ năm 1960 đến năm 1973 tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?

Xem đáp án » 29/04/2020 4,729

Câu 3:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời không dựa vào lý do nào

Xem đáp án » 29/04/2020 4,272

Câu 4:

Trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại, “mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất”. (Nguồn: Sách giáo khoa, Lịch sử 12, NXB. Giáo dục, trang 66) .Đoạn trích trên đã chứng tỏ:

Xem đáp án » 29/04/2020 2,949

Câu 5:

Các quốc gia nào sau đây được gọi là các “Con rồng Châu Á”?

Xem đáp án » 29/04/2020 2,622

Câu 6:

Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp trong quá trình thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là

Xem đáp án » 29/04/2020 1,590

Câu 7:

Mục tiêu lớn nhất của Nhật Bản muốn vươn đến từ năm 1991 đến năm 2000?

Xem đáp án » 29/04/2020 1,383

Bình luận


Bình luận