Câu hỏi:

30/04/2020 1,161

Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là lực lượng nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm chung trong nguyên nhân làm cho kinh tế phát triển giữa Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản là gì?

Xem đáp án » 30/04/2020 14,115

Câu 2:

Nguồn gốc sâu xa cuộc cách mạng khoa học công nghệ thế ki XX theo nghĩa đủ nhất là gì?          

Xem đáp án » 30/04/2020 8,023

Câu 3:

Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng chiến thuật gì để chống Pháp?

Xem đáp án » 30/04/2020 7,363

Câu 4:

Trong các nguyên nhân đưa nền kinh tế Mĩ phát triển, nguyên nhân nào quyết định nhất?          

Xem đáp án » 30/04/2020 1,616

Câu 5:

Hạn chế của cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?

Xem đáp án » 30/04/2020 1,359

Câu 6:

Phương án Maobattơn” mà thực dân Anh thực hiện ở Ấn Độ có nội dung như cơ bản là

Xem đáp án » 30/04/2020 1,111

Bình luận


Bình luận