Câu hỏi:

01/05/2020 663

Trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu điều gì?                        

Xem đáp án » 01/05/2020 778

Câu 2:

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, Mĩ nhanh chóng thiết lập chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam nhằm mục đích gì?                                                  

Xem đáp án » 01/05/2020 696

Câu 3:

Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Xem đáp án » 01/05/2020 564

Câu 4:

Nội dung nào sau đây thể hiện sự lãnh đạo nhạy bén của Đảng trước thay đổi của bối cảnh lịch sử trong hội nghị trung ương Đảng tháng 7/1936?

Xem đáp án » 01/05/2020 489

Câu 5:

Hạn chế của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là:

Xem đáp án » 01/05/2020 419

Câu 6:

Nghị quyết Hội nghị 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là:              

Xem đáp án » 01/05/2020 308

Bình luận


Bình luận