Câu hỏi:

07/05/2020 1,314

Bộ chính trị Trung ương Đảng quyết định gì sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên tờ báo Sự thật, số ra ngày 27/1/1924, Nguyễn Ái Quốc có viết: “Khi còn sống Người là cha, thầy dạy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng XHCN”. Nguyễn Ái Quốc đang nói về ai?

Xem đáp án » 07/05/2020 18,227

Câu 2:

Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do

Xem đáp án » 07/05/2020 9,044

Câu 3:

Vì sao nói: chiến thắng Xta-lin-grát (11/1942 đến 2/1943) đã tạo nên bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án » 07/05/2020 6,639

Câu 4:

Cho dữ liệu sau:

          1.       Phong trào Đồng khởi bùng nổ ở ba xã điểm là Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh.

          2.       Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân                                       miền Nam sử dụng bạo lực đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm.

          3.       Phong trào đầu tiên bùng nổ ở Vĩnh Thạnh, Bác Ái, Trà Bồng.

          4.       Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

          Hãy sắp xếp các dữ liệu trên theo thứ tự thời gian.

Xem đáp án » 07/05/2020 5,578

Câu 5:

Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 - 1931, Đảng ta được trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4 - 1931, Đảng ta được Quốc tế cộng sản công nhận

Xem đáp án » 07/05/2020 3,074

Câu 6:

Khái niệm chung về “chiến tranh lạnh” được hiểu là:

Xem đáp án » 07/05/2020 1,645

Bình luận


Bình luận