Câu hỏi:

08/05/2020 11,858

Đặc điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Phân tích, nhận xét.

Cách giải:

Đầu thế kỉ XX, đặc biệt từ năm 1919 đến năm 1930, xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản song song tồn tại cùng khuynh hướng vô sản, đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

+ Khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu nhất là Việt Nam Quốc dân đảng đã thất bại cùng với sự không thành công của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. (1930)

+ Khuynh hướng vô sản, do Nguyễn Ái Quốc tìm ra sau khi đọc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Đây là đường lối phù hợp với hầu hết các giai tầng trong xã hội, Nhân dân đấu tranh không phải lập lại chế độ phong kiến hay chế độ quân chủ lập hiến mà là chế độ cộng sản, đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Khuynh hướng vô sản thực sự thắng thể đánh dấu mốc bằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930), khảng định quyền lãnh đạo và sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

Chọn: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là nhận xét đúng về giai cấp công nhân Việt Nam 

Xem đáp án » 08/05/2020 1,013

Câu 2:

Luận cương chính trị xác định động lực của cách mạng là

Xem đáp án » 08/05/2020 945

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Xem đáp án » 08/05/2020 839

Câu 4:

Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

Xem đáp án » 08/05/2020 643

Câu 5:

Tác phẩm lí luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án » 08/05/2020 566

Câu 6:

Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập tại

Xem đáp án » 08/05/2020 413

Bình luận


Bình luận