Câu hỏi:

17/05/2020 1,244

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để hàm số y=2x3+9ax2+12a2x+1 có cực đại, cực tiểu và hoành độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng 1.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại a, AB=AC=a, AA'=2a. Thể tích khối tứ diện A'BB'C là

Xem đáp án » 17/05/2020 5,040

Câu 2:

Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y=x33x2+2 đến trục tung bằng

Xem đáp án » 17/05/2020 4,838

Câu 3:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x43x2+1 tại các điểm có tung độ bằng 5 là

Xem đáp án » 17/05/2020 4,776

Câu 4:

Gọi A,B,C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x42x2+4. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng

Xem đáp án » 17/05/2020 3,275

Câu 5:

Điểm thuộc đường thẳng d:xy1=0 cách đều hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x33x2+2 là

Xem đáp án » 17/05/2020 3,190

Câu 6:

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x32x+1 bằng

Xem đáp án » 17/05/2020 3,109

Câu 7:

Tìm hệ số của x5 trong khai triển nhị thức Newton xx+1x3n, biết tổng các hệ số của khai triển bằng 128

Xem đáp án » 17/05/2020 2,561

Bình luận


Bình luận