Câu hỏi:

25/05/2022 36

Their daughter soon became a celebrated writer after the publication of her first novel.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Từ vựng – từ đồng nghĩa 

Giải thích: 

celebrated (adj): lừng danh, nổi tiếng 

A. famous (adj): nổi tiếng B. honored (adj): được tôn kính, tôn trọng

C. best-seller (n): sản phẩm bán chạy chất D. praised (adj): được ca tụng

=> celebrated = famous 

Tạm dịch: Con gái của họ nhanh chóng trở thành một nhà văn nổi tiếng sau khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình. 

Chọn A. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It can be seen that Urbanization has resulted in ______ problems besides the benefits.

Xem đáp án » 25/05/2022 66

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 25/05/2022 54

Câu 3:

I was going to have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute.

Xem đáp án » 25/05/2022 41

Câu 4:

Mark the letter 4, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

It is widely known that the excessive use of pesticides is producing a detrimental effect on the local groundwater. 

Xem đáp án » 25/05/2022 37

Câu 5:

The word butchered in paragraph 3 is closest in meaning to _______.

Xem đáp án » 25/05/2022 37

Câu 6:

The scientists are encountering the difficulties of ______ of radioactive waste.

Xem đáp án » 25/05/2022 36

Bình luận


Bình luận