Câu hỏi:

25/05/2022 28

I have left my book in ______ kitchen and I would like you to get it for me.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Mạo từ 

Giải thích: 

Dùng “the” trước danh từ mà người nói & người nghe đều xác định được. 

Danh từ “kitchen” thường được dùng với mạo từ “the” vì khi nhắc đến nhà bếp (thường 1 nhà có 1 phòng bếp thôi) nên coi như nó đã xác định. 

VD: in the living room, in the bedroom,… 

Tạm dịch: Chị đã để quên cuốn sách của mình trong nhà bếp và chị muốn em vào lấy nó cho chị.

Chọn A. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It can be seen that Urbanization has resulted in ______ problems besides the benefits.

Xem đáp án » 25/05/2022 47

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 25/05/2022 47

Câu 3:

I was going to have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute.

Xem đáp án » 25/05/2022 37

Câu 4:

Mark the letter 4, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions. 

It is widely known that the excessive use of pesticides is producing a detrimental effect on the local groundwater. 

Xem đáp án » 25/05/2022 35

Câu 5:

The word butchered in paragraph 3 is closest in meaning to _______.

Xem đáp án » 25/05/2022 33

Câu 6:

What was the main threat to biodiversity in Hawaii and other islands in the Pacific and Indian oceans until recently? 

Xem đáp án » 25/05/2022 29

Câu 7:

Their daughter soon became a celebrated writer after the publication of her first novel.

Xem đáp án » 25/05/2022 28

Bình luận


Bình luận