Câu hỏi:

25/05/2022 10

Nguyên tắc bất biến của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Nguyên tắc bất biến là đảm bảo độc lập, chủ quyền của quốc gia.

Cách giải: Nguyên tắc bất biến của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 là giữ vững độc lập dân tộc. Ta có thể nhân nhượng với kẻ thù các quyền lợi kinh tế, văn hóa, chính trị nhưng phải dựa trên nguyên tắc sự nhân nhượng ấy không vi phạm đến độc lập chủ quyền của dân tộc.

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của

Xem đáp án » 25/05/2022 180

Câu 2:

Vì sao sau cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 25/05/2022 50

Câu 3:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án » 25/05/2022 48

Câu 4:

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã

Xem đáp án » 25/05/2022 35

Câu 5:

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân của chế độ mới

Xem đáp án » 25/05/2022 34

Câu 6:

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

Xem đáp án » 25/05/2022 31

Câu 7:

Điểm tương đồng trong các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1954 - 1975) là:

Xem đáp án » 25/05/2022 30

Bình luận


Bình luận