Câu hỏi:

25/05/2022 38

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Phân tích tính chất triệt để của phong trào 1930 – 1931 thông quá các nội dung: xác định kẻ thù, phương pháp đấu tranh và vấn đề thành lập chính quyền cách mạng. 

Cách giải:

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng 1930 – 1931 được biểu hiện ở:

- Không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc và giai cấp: chống đế quốc và phong kiến.

- Phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị +vũ trang.

- Thành lập chính quyền – vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng. 

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên ra đời là hệ quả của

Xem đáp án » 25/05/2022 202

Câu 2:

Nguyên nhân khách quan thúc đẩy kinh tế Nhật phát triển là

Xem đáp án » 25/05/2022 69

Câu 3:

Vì sao sau cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam lại đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Xem đáp án » 25/05/2022 68

Câu 4:

Việc Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông (1921- 1925) đã để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 25/05/2022 59

Câu 5:

Những chuyển biến về kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp đã

Xem đáp án » 25/05/2022 55

Câu 6:

Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam được thực hiện quyền công dân của chế độ mới

Xem đáp án » 25/05/2022 50

Câu 7:

Mục tiêu bao trùm của Mỹ trong chính sách đối ngoại sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án » 25/05/2022 48

Bình luận


Bình luận