• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
Bài 5: Luyện tập tổng hợp chuyên đề 1
0/1
Bài 9: Phân bón hóa học
0/1
Bài 11: Silic và hợp chất của silic
0/1
Bài 12: Công nghiệp silicat
0/1

Hóa 11 - Cô Phạm Huyền

Giáo viên: Cô Phạm Huyền

STT1. Bài tập sự điện li. Phân loại chất điện li.pdf Xem Download
STT2. Bài tập tổng hợp axit - bazơ - muối.pdf Xem Download
STT3. Bài tập tổng hợp sự điện li của nước.pH. Chất chỉ thị axit - bazơ.pdf Xem Download
STT4. Bài tập tổng hợp về phản ứng trao đổi trong dugn dịch các chất điện li.pdf Xem Download

Bình luận