• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
PHẦN 1
0/48

Hóa Học 8 - cô Nguyễn Thị Thu

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu

BÀI TẬP NGUYÊN TỬ.pdf Xem Download
BÀI TẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC.pdf Xem Download
BÀI TẬP HÓA TRỊ.pdf Xem Download
BÀI TẬP PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.pdf Xem Download
BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG.pdf Xem Download
BÀI TẬP VỀ MOL.pdf Xem Download
BÀI TẬP TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC.pdf Xem Download
BÀI TẬP VỀ OXI.pdf Xem Download
BÀI TẬP OXIT.pdf Xem Download
CÁC LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC.pdf Xem Download
CHUYÊN ĐỀ KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG CO.pdf Xem Download
AXIT.pdf Xem Download
NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Nguyễn Thị Thu

Xem thêm


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm