• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHUYÊN ĐỀ 1: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
0/1
CHUYÊN ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH
0/1
CHUYÊN ĐỀ 3: PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG
0/1
CHUYÊN ĐỀ 5: CHO TỪ TỪ H+ VÀO HỖN HỢP CO3 2- VÀ HCO3-
0/1
CHUYÊN ĐỀ 6: CHO TỪ TỪ 2 MUỐI CO3- VÀ HCO3- VÀO H+
0/1
CHUYÊN ĐỀ 7: MỘT SỐ BÀI CHẤT BÉO TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC
0/1
CHUYÊN ĐỀ 9: HỖN HỢP KIM LOẠI NHÔM, KIỀM TÁC DỤNG H20 VÀ KIỀM
0/1

Khóa TỔNG ÔN môn Hóa - Cô Nguyễn Thanh Thủy

Giáo viên: Nguyễn Thanh Thủy