• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
0/1
Chuyên đề 1: Cơ chế di truyền và biến dị
0/21
Chuyên đề 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
0/32
Chuyên đề 6: Tiến hóa
0/10
Chuyên đề 7: Sinh thái
0/13
Chuyên đề 8: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
0/13

Khóa TỔNG ÔN môn Sinh - Cô Nga Sinh

Giáo viên: Cô Nga Sinh

Bài 1. Tổng ôn lý thuyết gen, mã di truyền BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 1.pdf Xem Download
Bài 2. Bài tập về gen BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 2.pdf Xem Download
Bài 3_ BT về mã DT BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 3.pdf Xem Download
Bài 4. Nhân đôi ADN và các bài tập liên quan BTTL.pdf Xem Download
ĐÁP ÁN Bài 4. NHÂN ĐÔI ADN VÀ CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN.pdf Xem Download
Bài 5. Phiên mã và các bài tập liên quan BTTL (1).pdf Xem Download
Đáp án_bài 5.pdf Xem Download
Bài 6. Dịch mã và các bài tập liên quan BTTL (1).pdf Xem Download
Đáp án_bài 6.pdf Xem Download
Bài 7. Tổng ôn lý thuyết về điều hòa hoạt động gen BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 7.pdf Xem Download
Bài 8. Tông ôn lý thuyết đột biến gen BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 8.pdf Xem Download
Bài 9. Bài tập đột biến gen BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 9.pdf Xem Download
Bài 10. Tổng ôn lý thuyết về NST và đột biến cấu trúc NST BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 10.pdf Xem Download
Bài 11. Bài tập đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể BTTL.pdf Xem Download
đáp án bài 11.pdf Xem Download
Bài 12. Tổng ôn lý thuyết về ĐB số lượng NST BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 12.pdf Xem Download
Bài 13. Bài tập đột biến số lượng nhiễm sắc thể BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 13.pdf Xem Download
Bài 14, 15. Quy luật phân li và các dạng bài tập liên quan (Phần 1, 2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 14-15.pdf Xem Download
Bài 16. Quy luật phân li và các dạng bài tập liên quan (Phần 3) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 16.pdf Xem Download
Bài 17. Quy luật phân li độc lập và các dạng bài tập liên quan BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 17.pdf Xem Download
Bài 18. Tương tác gen và các dạng bài tập (Phần 1) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 18.pdf Xem Download
Bài 19. Tương tác gen và các dạng bài tập (Phần 2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 19.pdf Xem Download
Bài 20. Bài tập liên kết gen BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 20.pdf Xem Download
Bài-21.-Bài-tập-hoán-vị-gen-Phần-1-BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 21.pdf Xem Download
Bài 22. Bài tập hoán vị gen (Phần 2) BTTL (1).pdf Xem Download
Bài 23. Di truyền liên kết với giới tính (Phần 1) BTTL-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
Bài 24. Di truyền liên kết với giới tính (Phần 2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 24.pdf Xem Download
Bài 25. Tác động đa hiệu của gen và di truyền ngoài nhân BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 25.pdf Xem Download
Bài 26. TOLT về ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 26.pdf Xem Download
Bài 27. Phép lai đa bội, dị bội BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 27.pdf Xem Download
Bài 28. Bài tập tính số loại, tỉ lệ giao tử BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 28.pdf Xem Download
Bài 29. Bài tập tính số loại, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 29.pdf Xem Download
Bài 30. Bài tập tích hợp quy luật di truyền (Phần 1) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 30.pdf Xem Download
Bài 31. Bài tập tích hợp quy luật di truyền (Phần 2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 31.pdf Xem Download
Bài 32. Quần thể tự phối và các bài tập liên quan BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 32.pdf Xem Download
Bài 33. Quần thể ngẫu phối và các bài tập liên quan (Phần 1) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 33.pdf Xem Download
Bài 34. Quần thể ngẫu phối và các bài tập liên quan (Phần 2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 34.pdf Xem Download
Bài 35. Quần thể ngẫu phối và các bài tập liên quan (Phần 3) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 35.pdf Xem Download
Bài 36. Quần thể ngẫu phối và các bài tập liên quan (Phần 4) BTTL.pdf Xem Download
Bài 37. TOLT về chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 37.pdf Xem Download
Bài 38. TOLT về Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 38.pdf Xem Download
Bài 39. TOLT tạo giống bằng công nghệ tế bào BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 39.pdf Xem Download
Bài 40. TOLT về tạo giống bằng CNG BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 40.pdf Xem Download
Bài 41. Lý thuyết DT người BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 41.pdf Xem Download
Bài 42. BT phả hệ (Phần 1) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 42.pdf Xem Download
Bài 43. BT phả hệ (Phần 2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 43.pdf Xem Download
Bài 44. TOLT Các bằng chứng tiến hóa BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 44.pdf Xem Download
Bài 45. TOLT học thuyết Đacuyn BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 45.pdf Xem Download
Bài 46. TOLT về học thuyết TH tổng hợp hiện đại (P1) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 46.pdf Xem Download
Bài 47. TOLT về học thuyết TH tổng hợp hiện đại (P2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 47.pdf Xem Download
Bài 48. TOLT QTR hình thành quần thể thích nghi. Loài và các cơ chế cách li BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 48.pdf Xem Download
Bài 49. Qúa trình hình thành loài BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_bài 49.pdf Xem Download
Bài 50. Tổng ôn lý thuyết nguồn gốc sự sống BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 50.pdf Xem Download
Bài 51. TOLT sự phát triển sự sống qua các đại địa chất BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 51.pdf Xem Download
Bài 52. Tổng ôn lý thuyết sự phát sinh loài người BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 52.pdf Xem Download
Bài 53. TOLT Môi trường sống và các nhân tố sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 53.pdf Xem Download
Bài 54. Quần thể sinh vật BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_Bài 54.pdf Xem Download
Bài 55. Đặc trưng cơ bản của QT sinh vật BTTL-đã chuyển đổi.pdf Xem Download
Bài 56. TOLT biến động số lượng cá thể của QT BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 56.pdf Xem Download
Bài 57. TOLT QXSV BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 57.pdf Xem Download
Bài 58. TOLT Diễn thế sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 58.pdf Xem Download
Bài 59. Tổng ôn Hệ sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_Bài 59.pdf Xem Download
Bài 60. TOLT trao đổi vật chất trong HST BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_Bài 60.pdf Xem Download
Bài 61. TOLT chu trình sinh địa hóa và sinh quyển BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_Bài 61.pdf Xem Download
Bài 62. TOLT dòng NL trong HST và H sinh thái BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_Bài 62.pdf Xem Download
Bài 63. Ứng dụng sinh thái học BTTL.pdf Xem Download
Đáp án_Bài 63.pdf Xem Download
Bài 64.pdf Xem Download
Bài 65. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 65.pdf Xem Download
Bài 66. Vận chuyển các chất trong cây BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 66.pdf Xem Download
Bài 67. Thoát hơi nước BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 67.pdf Xem Download
Bài 68_ Vai trò của các nguyên tố khoáng BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 68.pdf Xem Download
Bài 69. Dinh dưỡng nitơ BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 69.pdf Xem Download
Bài 70. Quang hợp (phần 1) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 70.pdf Xem Download
Bài 71. Quang hợp (Phần 2) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 71.pdf Xem Download
Bài 72. Quang hợp (phần 3) BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 72.pdf Xem Download
Bài 73. Hô hấp ở thực vật BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 73.pdf Xem Download
Bài 74. Tiêu hóa ở động vật BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 74.pdf Xem Download
Bài 75. Hô hấp ở động vật BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 75.pdf Xem Download
Bài 76. Tuần hoàn máu BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 76.pdf Xem Download
Bài 77. Cân bằng nội môi BTTL.pdf Xem Download
Đáp án bài 77.pdf Xem Download

Bình luận

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Nga Sinh

Xem thêm